نام کتاب :

 

آمار بازدیدکنندگان :

تعداد کتاب ها : 23

 

دیوان آرام و سروده های آرام دو کتاب شعر تازه نشر یافته است

 

آری گفتار نامضبوط در هوا جاری شده؛ با گذر زمان کم رنگتر می گرددو هرگز بر گوینده اش
بندی نمی نهد ، اما سخن مدون سرمایه مستند شخصیت بر جریده عالم است که می تواند
موجب عزت یا سرافکندگی شود؛ و ازاین روست که وقتی قلم برای واژه پردازی هماورد می طلبد
هر که را بجز واژه پرداز یارای حضور نیست.

حمید مقدسی

 

 

رنگ آمیزی و آشنایی با خزندگان و جانوران دریایی