نام کتاب :

 

آمار بازدیدکنندگان :

تعداد کتاب ها : 29

 

کتاب Dandelion of Love توسط حمید مقدسی تالیف و منتشر شده است.

 

آری گفتار نامضبوط در هوا جاری شده؛ با گذر زمان کم رنگتر می گرددو هرگز بر گوینده اش
بندی نمی نهد ، اما سخن مدون سرمایه مستند شخصیت بر جریده عالم است که می تواند
موجب عزت یا سرافکندگی شود؛ و ازاین روست که وقتی قلم برای واژه پردازی هماورد می طلبد
هر که را بجز واژه پرداز یارای حضور نیست.

حمید مقدسی

 

 

داده پردازی بهداشتی